Samenwerkingspartners

NVVP

PALGA werkt nauw samen met de NVVP, de Nederlandse Vereniging voor Pathologie. De NVVP is vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht van PALGA. In de ontwikkelingen rondom de digitale pathologie en de verslaglegging van moleculaire data trekken NVVP en PALGA samen op.

RIVM

PALGA levert jaarlijks in opdracht van het RIVM de gegevens voor de evaluatie en monitoring van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker is een koppeling ontwikkeld zodat de protocollair vastgelegde gegevens direct vanuit de laboratoria aangeleverd kunnen worden aan Colonis. Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker worden protocollen ontwikkeld zodat in de toekomst ook deze data aangeleverd kunnen worden. PALGA participeert met IKNL en de screeninsgorganisaties in een stuurgroep voor de totstandkoming van het Datawarehouse voor de bevolkingsonderzoeken.

IKNL

PALGA en IKNL werken op meerdere vlakken samen. Om de registratielast van het IKNL te verminderen worden met ingang van 2015 de incidentiemeldingen geautomatiseerd en direct vanuit de pathologielaboratora aan de kankerregistratie geleverd. IKNL en PALGA werken eveneens samen aan de ontwikkelingen voor het Datawarehouse voor de Bevolkingsonderzoeken van het RIVM. Onderzoekers kunnen gebruik maken van koppeling van gegevens uit de NKR en PALGA. Voor het MDO wordt door het IKNL een applicatie ontwikkeld waarin de protocolgegevens van de pathologie ingelezen kunnen worden. 

DNTP

PALGA zet zich in voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de weefselarchieven in de pathologielaboratoria. Hiervoor is subsidie ontvangen van BBMRI-NL voor het project Dutch National Tissue Portal (DNTP), waarin PALGA participeert met VUMC en de NVVP; het project wordt ondersteund door alle afdelingshoofden pathologie van de Universitaire Medische Centra (UMC’s). Concrete doelen van het project zijn het bevorderen van het nader gebruik van weefselblokjes, het voorkomen dat weefselblokjes zoek- of opraken en het bieden van ondersteuning aan de laboratoria en onderzoekers bij het opzoeken van de blokjes. Begin 2015 is gestart met de ontwikkeling van een Portal voor alle aanvragen voor gegevens en weefselblokjes. DNTP heeft eveneens de PALGA Openbare Databank mogelijk gemaakt.

DICA

PALGA en DICA hebben met SKMS-subsidie een koppeling ontwikkeld om om vanuit de pathologielaboratoria geautomatiseerd, gecontroleerd en gevalideerd pathologiegegevens aan te leveren aan de kwaliteitsregistraties van de DICA. In 2015 zal gestart zal worden met de voor de DSCA vereiste pathologie indicatoren voor colonbiopt en colonresectie die met de PALGA protocollen worden vastgelegd.