Privacy

 

De Palga databank bevat geen tot personen herleidbare gegevens. Persoonsgegevens worden al in het laboratorium gepseudonimiseerd. Na verzending van de gegevens door het laboratorium naar de Palga databank worden de persoonsgegevens voor een tweede keer gepseudonimideerd. ZorgTTP is een Trusted Third Party en verzorgt deze pseudonimisatie in opdracht van Palga.

Toetsingskader Palga

Aanvragen bij Palga worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad en Palga Privacy Commissie. De WR brengt advies uit conform artikel 6.3 uit het reglement WR:

6.3  De WR brengt advies uit over gegevensaanvragen met betrekking tot de pathologische wetenschappelijke, onderzoeksmatige en epidemiologische relevantie. Bij de advisering wordt in aanmerking genomen in hoeverre voorgesteld onderzoek hypothesevormend is, hypothese onderzoekend is of beoogt te leiden tot bevestiging van voorlopige bevindingen. Waar nodig wordt ook een oordeel geveld over de draagwijdte van voorgesteld wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot enerzijds anonieme gegevensverwerking, anderzijds met betrekking tot verwerking van tot individuele personen herleidbare gegevens.

De PPC toetst of de gegevensverstrekking voldoet aan de bestaande wetgeving m.b.t. (medische) gegevensverzameling en verstrekking (WGBO en AVG). De PPC brengt advies uit conform artikel 7.1 uit het reglement PPC:

7.1       De PPC adviseert de Stichting Palga, op verzoek van het Bestuur dan wel op eigen initiatief, ter bescherming van de privacy van Betrokkenen, omtrent de verstrekking door de Verantwoordelijke van persoonsgegevens uit de Palga-Databank aan Ontvangers voor andere doeleinden dan patiëntbehandeling.

METC

WR en PPC zijn geen medisch ethische toetsingscommissie. Palga gaat er van uit dat de onderzoeker zelf verantwoordelijk is voor toetsing van zijn/haar onderzoek bij de toetsingscommissie verbonden aan de instelling waar de onderzoeker is aangesteld. Dit geldt ook voor onderzoek met lichaamsmateriaal.

In de Code Goed Gebruik staat:

Het (lichaamsmateriaal) mag alleen worden gebruikt voor onderzoek in de gezondheidszorg waar naar verwachting later andere patiënten baat van zullen hebben. Een ethische toetsingscommissie moet dit beoordelen”  en  “Het dient goed onderzoek te zijn waarvoor het nodig is om lichaamsmateriaal te gebruiken.”

Cohort-zoekvragen 

Bij cohort-zoekvragen worden gegevens uit de Palga van identificerende gegevens van personen/patiënten die betrokken zijn bij een wetenschappelijk onderzoek. De verstrekking van gegevens aan de onderzoeker vindt alleen plaats als voldaan is aan alle daarvoor geldende regels en wetgeving. De versleuteling van persoonsgegevens bij cohort-zoekvragen wordt door Zorg TTP verzorgd. Hierdoor wordt gewaarborgd dat Palga geen naar personen herleidbare gegevens ontvangt. Palage voldoet hiermee aan de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De gegevens van patiënten die tijdens de behandeling bezwaar maken tegen het gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet in de Palga databank opgenomen. Gegevens kunnen ook achteraf worden verwijderd. Zie hiervoor de patiëntenfolders 

Aanvragen tot koppelingen worden in principe in behandeling genomen als de patiëntinformatie en het informed consent aangeven dat er koppeling met medische registraties plaatsvindt en/of restmateriaal opgevraagd wordt.

Ga naar de aanvraagprocedure en het Pas; Aanvraag Systeem.