Commissies & Werkgroepen

PALGA-Raad
De PALGA-Raad adviseert het Bestuur statutair over jaarplan, jaarrekening en het beleid van PALGA. Alle aangesloten laboratoria hebben een vertegenwoordiger voor de PALGA-Raad afgevaardigd.

Dhr. B. Bakker, voorzitter

Wetenschappelijke Raad

De doelstelling van de Wetenschappelijke Raad (WR) is om het Bestuur in staat te stellen besluiten te nemen ten aanzien van de ontwikkeling, het beheer en het gebruik van de PALGA-databank op relevante wetenschappelijke, onderzoekstech­nische en epidemiologische gronden. Verder heeft de WR ten doel het Bestuur te ondersteunen bij het bevorderen van het gebruik van het archief van PALGA met opgeslagen gegevens door derden.

Mw. Prof.dr. E. Bloemena, voorzitter, VUMC, Amsterdam
Dr. M.G.H. van Oijen, AMC, Amsterdam, IKNL, Utrecht
Dr. J.J.T.H. Roelofs, AMC-UvA, Amsterdam
Dr. O. Visser, IKNL, Amsterdam
Mw. K.M. Smits, PhD , MUMC+, Maastricht
Mw. dr. C.H.M. van Deurzen, Erasmus MC, Rotterdam


Privacy Commissie

De PALGA Privacy Commissie (PPC) adviseert PALGA, op verzoek van het Bestuur dan wel op eigen initiatief, ter bescher­ming van de privacy van betrokkenen, omtrent de verstrekking van gegevens uit de PALGA-databank aan ontvangers voor andere doeleinden dan patiëntbehandeling en omtrent overige privacy aangelegenheden met betrekking tot de PALGA-databank. De PPC kan richtlijnen opstellen voor de voorwaarden waaronder en de wijze waarop gegevens uit de PALGA-databank verstrekt mogen worden voor andere doeleinden dan patiëntbehandeling.

Mw. Mr.drs. N.M. Klioueva, voorzitter (AIOS) AMC/OLV, Amsterdam
Mr. J. Bisschop (NPV)
Mr. D.J. de Jong, jurist
Mr. dr. Sj. Nouwt, jurist
Dr. K.H. Lam , Erasmus MC
J. Derks MD, PhD (PUL)

 

Thesauruswerkgroep

Het is het doel van de Thesauruswerkgroep (met) de Nederlandse pathologen de mogelijkheid te bieden hun verslagen te coderen in overeenstemming met de ontwikkelingen in de klinische pathologie en zodat zoekvragen effectief kunnen worden beantwoord.

Mw. Dr. M.L.F. van Velthuysen, voorzitter, Erasmus MC, Rotterdam
Mw. Prof. dr. D. de Jong, VUMC, Amsterdam
Drs. R. Vink, LabPON, Hengelo
Dr. B. van der Vegt, UMCG, Groningen
Mw. Drs. R. Britstra, Meander MC, Amersfoort
Dr. J.G. Bijron, MZH, Groningen

 

Klachten College

Het klachten college staat paraat als een extern orgaan om klachten die richting PALGA zijn uitgesproken te behandelen. Het college is opgebouwd werknemers van Stichting PALGA, vertegenwoordigers uit patiëntbelangenorganisaties en een lid van het KNMG.

Mw. Mr. G.M. van Reenen, KNMG, Utrecht

Niet-statutaire werkgroepen:

Werkgroep Protocollen

De werkgroep protocollen houdt zich voornamelijk bezig met het accorderen van meer algemene implementaties binnen de landelijke protocollen en vraagstukken die meer algemeen van aard zijn. Medisch inhoudelijk vind afstemming plaats met de expertise groepen van de NVVP, dit op het gebied internationale standaarden zoals de ICCR, CAP, trial-alerts, integratie van AI, studies enz. Daarnaast houdt de werkgroep zicht op de eenheid van taal binnen de protocollen en het toetsen aan de CE-markering. Jaarlijks adviseert de werkgroep het PALGA bestuur over de ontwikkel kalender voor nieuwe protocollen en de prioritering hiervan.

Dr. H.J. van Slooten, Pathologie DNA, Nieuwegein (voorzitter)
Ing. P.A. Seegers, Stichting PALGA, Houten (secretaris)
Dr. R. Hoedemaeker, PATHAN BV, Rotterdam
Mw. dr. E.A Neefjes-Borst, VUmc, Amsterdam
Mw. J. Traats-Kooistra, VUmc, Amsterdam
Mw. drs. N.C.M. Balmus, Kennemer Gasthuis, Haarlem
Drs. J. Stavast, Laboratorium Klinische Pathologie Centraal Brabant, Tilburg
Mw. Drs. P.M. Ghuijs, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam
Mw. A. Doomen, Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg (notuliste)
Mw. E. Bekers, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis/NKI, Amsterdam
Mw. E. Witteveen, Symbiant, Alkmaar