Thesaurus (online)

Thesaurus (online) (niet in Internet Explorer openen ivm weergave)

Vragen en/of opmerkingen over de Thesaurus kunt u stellen via thesaurus@palga.nl.

Wijzigingen in Palga-thesaurus van april 2023

De PALGA thesaurus van eind april 2023 is aangepast aan de 5e editie van de WHO classificatie voor urineweg tumoren en tumoren van het mannelijk genitaal. De termen voor deze classificaties zijn gemarkeerd als “WHO uro”, “WHO nier” en “WHO testis”. Termen die in meer dan 2 WHO classificaties voorkomen zijn vanaf deze thesaurus gemarkeerd als “WHO algemeen”.

De meeste termen van deze WHO classificatie stonden al in de PALGA-thesaurus. Er werden 12 nieuwe termen toegevoegd. Daarnaast waren 2 termen in de PALGA-thesaurus aangemerkt als ongewenst (X) maar kunnen nu weer worden gebruikt omdat zij in de WHO classificatie opgenomen zijn. Het cystisch nefroom en het lymfoepitheliaal like carcinoom waren aangemerkt als WHO termen maar zijn dat volgens de nieuwe WHO niet meer.

WHO testis

myoide gonadale stoma tumor
grootcellige calcificerende sertolicel tumor
intratubulair embryonaal carcinoom
intratubulaire dooierzaktumor
intratubulair teratoom
intratubulair seminoom (was ongewenste term)
melanotische neuroectodermale tumor van epididymis
yolk sac tumor, prepubertale type

WHO Uro
urotheelcelcarcinoom in situ
urotheelcelcarcinoom invasieve variant
papillaire urotheelcelneoplasie van laag maligne potentieel
niet invasief papillair urotheelcel carcinoom
stroma tumor van onzeker maligne potentieel
stromasarcoom (was ongewenste term)

De volgende nieuwe termen werden ook opgenomen:
Klier van Littre
Klier van Cowper
BK polyoma virus

Daarnaast werd bij 9 termen een SNOMEDCT code toegevoegd die tot nu toe nog niet voorhanden was. Bij 89 termen werd de SNOMEDCT codering aangepast in verband met nieuwe updates van SNOMEDCT

Zie voor alle verschillen de verschillenlijst.

 

Wijzigingen in Palga-thesaurus van november 2022
In de thesaurus van november 2022 zijn de wijzigingen opgenomen die nodig waren naar aanleiding van de nieuwe WHO-classificatie van tumoren van de long, pleura en mediastinum en naar aanleiding van de nieuwe WHO-classificatie van tumoren van de nier. Dit laatste op initiatief van de expertisegroep niertumoren en in samenspraak met het nieuwe Palga protocol voor niertumoren.

Daarnaast is op verzoek van een gebruiker de term “teratocarcinosarcoom” uit de WHO hoofdhals tumoren opgenomen en is op verzoek van een andere gebruiker de code bij “melanosis coli” gewijzigd van T67000M57200 naar T67000D14700 (van colon:melanine naar colon:lipofuscinestapeling)

Voor de WHO long zijn de volgende termen opgenomen:

typisch carcinoid

smarca4 deficiente ongedifferentieerde tumor

hyaliniserend clear cell carcinoom

diffuse lymfangiomatose

Voor WHO pleura en mediastinum zijn de volgende termen toegevoegd:

laaggradig papillair adenocarcinoom

metastase laaggradig papillair adenocarcinoom

metaplastisch thymoom

micronodulair thymoom met lymfoid stroma

lipofibroadenoom

mesothelioom in situ

Voor de WHO nier tumoren zijn de volgende termen opgenomen:

fumaraathydratase deficient niercelcarcinoom

heldercellige papillaire niercel tumor

moleculair gedefinieerd niercelcarcinoom

niercelcarcinoom met ALK rearragement

niercelcarcinoom met ELOC mutatie

niercelcarcinoom met TFE3 rearrangement

niercelcarcinoom met TFEB rearrangement

Oncocytaire tumor

smarcb1 deficient medullair niercelcarcinoom

succinaatdehydrogenase deficient niercelcarcinoom

tubulocysteus niercel carcinoom

De termen “moleculair gedefinieerd niercelcarcinoom” en de term “oncocytaire tumor” zijn opgenomen als overkoepelende termen.
Zie voor alle verschillen de verschillenlijst.

Wijzigingen in Palga-thesaurus van 28 april 2022
In de thesaurus van 28 april 2022 zijn de wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe WHO-classificatie voor bot- en weke dele tumoren doorgevoerd samen met een paar verzoeken van gebruikers.

Door de nieuwe WHO-classificatie van bot- en weke dele tumoren zijn 29 nieuwe termen toegevoegd aan de thesaurus. Zes entiteiten die nog niet gemarkeerd waren als WHO-term zijn dat nu wel en bij 6 entiteiten is door deze WHO-classificatie een ander synoniem de voorkeursterm geworden. In 1 geval was dit zelfs een ongewenste term (clearcel sarcoom).  Fibro-osseuze pseudotumor en myositis ossificans zijn nu (analoog aan de WHO-classificatie) synoniem.

Naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers werden de termen autoimmuun atrofische gastritis en autoimmuun gastritis opgenomen. De ongewenste term pseudomyxoom kreeg dezelfde code als pseudomyxoma peritonei, zodat nu bij gebruik van de ongewenste term het goede advies wordt gegenereerd door de diagnoseregel controle module. Daarnaast kreeg Creutzfeld Jacob een D- (disease) in plaats van een E- (Etiologie, gebruikt voor verwekkers, virussen prionen etc) code. Zie voor alle verschillen de verschillenlijst.

Wijzigingen in Palga-thesaurus van 20 januari 2022
In de thesaurus van 20 januari werden de termen “papillair urotheliaal neoplasma van laag maligne potentieel” en haar synoniem “PUNLMP”  (M81302) opgenomen. De term “papillair urotheelcelcarcinoma in situ” die tot nu toe bij deze code stond, is nu ongewenst. Veertien entiteiten werden voorzien van SNOMED CT code. Twee termen hebben een andere code gekregen; atypisch fibreus histiocytoom, dat nu een aparte entiteit is en minimal deviation adenocarcinoom dat nu synoniem is geworden met adenocarcinoom gastrisch type. Zie voor alle verschillen de verschillenlijst.

November thesaurus update:
Op 22 november 2021 is er een nieuwe Palga-thesaurus gedistribueerd. Deze thesaurus is nu ook ge-update voor de andere categorieën dan de ovariumtumoren van de nieuwe WHO- classificatie van tumoren van het vrouwelijke genitaal.  Daarvoor zijn de volgende termen opgenomen:

  • gedifferentieerde exofytische intra-epitheliale vulvaire lesie en de bijbehorende afkorting DEVIL
  • vulvaire acanthose met veranderde differentiatie en de bijbehorende afkorting VAAD
  • adenocarcinoom gastrisch type
  • symplastisch leiomyoom

Daarnaast zijn 36, al in de thesaurus aanwezige termen, gekwalificeerd als WHO-gyn termen. De PALGA-thesaurus bevat nu 100 WHO-gyn termen, naast 67 WHO-ovarium termen.

Op verzoek van gebruikers zijn de termen “uteriene niche” en “odontogeen clearcell carcinoom” opgenomen.

Ook is weer een aantal SNOMED-CT codes bijgewerkt op de laatste situatie binnen SNOMED-CT. De verschillen zijn allemaal terug te vinden in de verschillenlijst.

Mei thesaurus update:
Eindelijk, ook de Milan classificatie voor het gestandaardiseerd classificeren van een speekselklierpunctie is nu opgenomen in de Palga Thesaurus. U kunt nu dus coderen: milan 1, milan 2, milan 3, milan 4a, milan 4b, milan 5 en milan 6. Daarnaast is de term “gedupliceerd rapport” opgenomen om te gebruiken als een oud rapport om een of andere reden opnieuw in het systeem wordt gezet.

Ook is weer een aantal SNOMED-CT codes gewijzigd naar de meest actuele situatie binnen SNOMED.

Klik op onderstaande link naar de wijzigingen en de verschillenlijst zal automatisch worden gedownload als Excelbestand.

Thesaurus wijzigingen mei 2021

Thesaurus wijzigingen maart 2021

Allereerst graag aandacht voor de volgende twee bijzondere termen in onze Palga thesaurus: “lokalisatie primaire tumor onbekend” (T00060) en “onbekend primair of metastase” (M80009). In de database zien wij dat men de eerste term vaak gebruikt als de tweede  situatie aan de orde is. Toch is er een duidelijk verschil. Als de primaire lokalisatie van de tumor onbekend is (T00060) dan is wel duidelijk dat het om een metastase gaat (vaak bij lever- of lymfklierbiopten bijvoorbeeld). Soms is dat echter niet duidelijk en wordt, om het voorgaande voorbeeld te gebruiken, bij een leverbiopt toch een primair cholangiocarcinoom overwogen, dan is de tweede code (M80009, onbekend primair of metastase) aan de orde. De coderegels zien er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

Lever*biopt*metastase adenocarcinoom*lokalisatie primaire tumor onbekend
Lever*biopt*adenocarcinoom*onbekend primair of metastase

Belangrijkste aanpassingen in nieuwe thesaurus maart 2021
In deze thesaurus zijn de wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe WHO-classificatie van ovariumtumoren opgenomen. Daarvoor zijn de volgende nieuwe termen toegevoegd: adenoom en adenocarcinoom van rete ovarii, clearcell cystadenofibroom, gededifferentieerd carcinoom, gynandroblastoom, kleincellig carcinoom hypercalcemisch type en mesonephric-like adenocarcinoma. De term “benigne teratoom” was ongewenst maar is nu zelfs een WHO-term en ook cysteus teratoom kan weer worden gecodeerd. De complete lijst met wijzigingen kan via deze link worden ingezien. Bij de volgende update zullen de andere onderdelen van de WHO-classificatie voor gynaecologische tumoren worden opgenomen.

In verband met een update van SNOMED-CT is een aantal SNOMED-CT codes gewijzigd en er zijn bij 26 termen waarvoor Nictiz concepten heeft aangemaakt SNOMED-CT codes toegevoegd. Daarnaast is bij een aantal termen de SNOMED-CT code gecorrigeerd omdat deze onvolledig bleek te zijn.

Thesaurus wijzigingen december 2020
De thesaurus van december 2020 is ge-update wat betreft de nieuwe WHO classificatie van de mamma. Deze classificatie betekent een aanzienlijke versimpeling ten opzichte van die van de vorige keer. Elf termen die in die classificatie gekenmerkt waren als WHO termen zijn als zodanig komen te vervallen, met name omdat deze nu als varianten worden gezien van het invasief carcinoom NST. Het gaat dan om varianten als het lipid-rich carcinoom en het glycogeenrijk carcinoom. Deze kunnen nog altijd worden gecodeerd maar zijn niet meer gemarkeerd als WHO mamma. Zeven andere termen uit de thesaurus die eerst niet waren gemarkeerd als WHO mamma zijn dat nu wel, met name de pseudoangiomateuze stroma hyperplasie en het adenomyoepithelioom. Er is 1 nieuwe term opgenomen de mooie Nederlandse term: tall cell carcinoom met omgekeerde polariteit (met haar metastase).

Vooruitlopend op het updaten van de nieuwe WHO classificatie voor gynaecologische tumoren is besloten de term “HPV geassocieerd adenocarcinoom” NIET op te nemen. Dit omdat bijna alle adenocarcinomen van cervix en endometrium waarschijnlijk HPV geassocieerd zijn en dat dit dus waarschijnlijk niet consequent gecodeerd zal worden in tegenstelling tot de HPV geassocieerde plaveiselcelcarcinomen van het hoofdhals gebied. Voor mensen die dit wel graag coderen zullen de termen “hpv positief” en “hpv negatief” opgenomen worden als synoniemen van de al bestaande termen “h.p.v. positief” en “h.p.v. negatief”.

Ook is een aantal SNOMED-CT codes waarvoor Nictiz concepten heeft aangemaakt toegevoegd. De verschillen zijn allemaal terug te vinden in de verschillenlijst.

Thesaurus wijzigingen oktober 2020
In de PALGA thesaurus werden in oktober 2020 de volgende nieuwe termen opgenomen:

ebv positief mucocutaan ulcus
in situ folliculaire neoplasie
in situ mantelcel neoplasie
odontogene clearcell tumor

De eerste drie als aanvulling op het bijwerken van de WHO haematologie in de thesaurus van juni 2020. De laatste vooruitlopend op het verschijnen van de nieuw WHO classificatie voor hoofdhals tumoren.

Ook is een aantal SNOMED-CT codes bijgewerkt op de laatste situatie binnen SNOMED-CT. De verschillen zijn allemaal terug te vinden in de verschillenlijst.

Thesaurus wijzigingen juni 2020
Na alle corona perikelen is er weer eens een grote update gedaan van de thesaurus.

In deze thesaurus zijn de wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe WHO-classificatie voor Gastrointestinale tumoren opgenomen.

Nieuwe termen die hiervoor zijn opgenomen zijn: sessiel serrated lesie (in plaats van sessiel serrated adenoom), parietaal cel carcinoom, adenoma-like adenocarcinoom, mucineus cysteus neoplasma, L-cel NET, en gastroblastoom. Daarnaast zijn op verzoek van gebruikers ook opgenomen: folliculaire tumor met onzeker maligne potentieel, niet-invasieve folliculaire schildklier neoplasie (met synoniem NIFTP) en intraductale papillaire neoplasie. In verband met een update van SNOMED-CT zijn de SNOMED-CT codes bij ruim 400 termen gewijzigd. De verschillen zijn allemaal terug te vinden in de verschillenlijst.

Thesaurus wijzigingen april 2020
In de Palga thesaurus zijn in de context van de Corona crisis, naast de termen “coronavirus” en “covid-19”, nu op verzoek de termen “rna positief”, “rna negatief” en “rna dubieus” toegevoegd om ook de resultaten van de test op COVID vast te kunnen leggen.
Alle details zijn te zien in de verschillenlijst die hoort bij deze update.

Vanaf 25 maart 2020 is een nieuwe Thesaurus van Palga gedistribueerd. Hierin zijn de termen “coronavirus” en “covid-19” opgenomen. Het is daarmee nu dus mogelijk om afwijkingen in de context van de corona crisis als zodanig te coderen. Alle details zijn te zien in de verschillenlijst die hoort bij deze update.

Thesaurus wijzigingen december 2019
Sinds 16 december 2019 is er weer een nieuwe Thesaurus van Palga in gebruik.
In deze Thesaurus is de nieuwe WHO-classificatie van huidtumoren geïmplementeerd, nu ook met de melanocytaire laesies. Er zijn 26 nieuwe WHO-termen opgenomen. Zeven termen die in de Palga-thesaurus waren gemarkeerd als huidtumoren volgens de WHO kwamen in de huidige classificatie niet meer voor en zijn daarom niet meer als zodanig gemarkeerd. Ook zijn 2 termen ongewenst gemaakt terwijl 3 termen die ongewenst waren nu weer kunnen worden gebruikt: mengtumor, cribriform carcinoom en trichilemmoom.
De termen “bap1 inactivatie aanwezig/niet aanwezig/niet beoordeelbaar” zijn los opgenomen zodat zij zowel bij melanocytaire- als bij andere laesies kunnen worden gebruikt.
Daarnaast zijn op verzoek van gebruikers de termen “scleroserende cholangitis” en “sereus adenocarcinoom in situ” opgenomen. Alle details zijn te zien in de verschillenlijst die hoort bij deze update.

Thesaurus wijzigingen november 2019
Sinds 9 november 2019 is er een nieuwe Thesaurus van Palga in gebruik.
In deze Thesaurus is de nieuwe WHO classificatie van hematologische maligniteiten geïmplementeerd. Daarvoor zijn 27 nieuwe WHO termen opgenomen in de thesaurus. 16 termen die in de Palga thesaurus waren gemarkeerd als hematologische maligniteiten volgens de WHO kwamen in de huidige classificatie niet meer voor en zijn daarom niet meer als zodanig gemarkeerd. Daarnaast zijn 27 termen ongewenst gemaakt. 1 term die ongewenst was kan nu weer worden gebruikt: plasmacytose.
Daarnaast zijn ook de volgende termen opgenomen, deels in verband met de nieuwe classificatie voor hematologische maligniteiten, deels in het kader van gebruikersgemak:
alk positief
double hit lymfoom
hooggradig b-cel lymfoom met myc en bcl2 en/of bcl6  translocatie
kiembaan mutatie
nk-lymfoblastair lymfoom
plasmacellulaire ontsteking
triple hit lymfoom
volwassen t-cel leukemie/ lymfoom

Daarnaast zijn er wijzigingen van administratieve aard; termen die gemarkeerd zijn omdat zij in de Palga protocollen worden gebruikt, termen die gemarkeerd zijn omdat zij bij de Nederlandse Kanker Registratie worden gemeld en termen waarbij er een verandering is in de vertaling naar SNOMED CT. Alle details zijn te zien in de verschillenlijst.

Thesaurus wijzigingen augustus 2019
De update bevat de twee nieuwe protocoltermen glycogeenrijk carcinoom en lipid-rich carcinoom, met hun respectievelijke metastasen, uit de WHO mamma.
Een aantal snomedct-codes is aangepast op de snomedupdate van maart jongstleden en er zijn verschillende nog ontbrekende snomedct-codes toegevoegd (door Nictiz aangeleverd).
Codes in de retrievaltermenkolom die ongewild in maand of jaar waren veranderd zijn in het juiste format teruggezet.

Vertaling Palga-thesaurus naar SNOMED-CT afgerond
In de thesaurus van 15 maart 2019 is het laatste deel van de vertaling van de PALGA-thesaurus naar SNOMED-CT verwerkt.  Ook de termen met gecombineerde codes zijn nu voorzien van een SNOMED-CT-code. Tijdens het vertaalproces is de hele thesaurus gedetailleerd tegen het licht gehouden. Daarbij zijn inconsistenties, verdubbelingen en onnodige termen gevonden. Dit geldt niet alleen voor de Palga-thesaurus maar ook voor SNOMED-CT. Waar het de Palga-thesaurus betreft zijn deze aangepast. Mochten er toch nog fouten of inconsistenties zijn, of mochten er andere dingen zijn die opvallen en mogelijk anders kunnen dan dit graag melden via thesaurus@palga.nl.

Voor het grootste deel van de termen waarbij nog geen vertaling was gevonden heeft NICTIZ inmiddels nieuwe SNOMED-CT-codes aan laten maken die nu ook in de thesaurus zijn opgenomen. Termen waarvoor nog verzoeken voor nieuwe SNOMED-CT-codes bij NICTIZ uitstaan zijn gemarkeerd als ‘nictiz’ in de online thesaurus (https://www.palga.nl/palga-on-line-thesaurus.html). Termen van non-entiteiten (alle termen bij deze codes zijn X (ongewenst)) worden niet (nooit) vertaald en zijn gemarkeerd met ‘nvt’.

Naast afronding van de vertaling naar SNOMED-CT heeft er nog een aantal wijzigingen naar aanleiding daarvan plaatsgevonden. 35 termen zijn nog van code veranderd en bij 19 termen is de V-status veranderd (verwijderd of toegevoegd). Ook zijn bij 7 termen de SNOMED-CT-codes gecorrigeerd omdat deze onvolledig bleken te zijn. De complete verschillenlijst is te zien onder Thesaurus wijzigingen maart 2019.

Thesaurus wijzigingen december 2018
In de thesaurus van 7 december 2018 konden eindelijk weer een aantal echte vernieuwingen worden opgenomen nu de vertaling naar SNOMED-CT bijna is volbracht. Voor de nieuwe WHO-classificatie van hoofd/hals tumoren konden de termen “HPV geassocieerd plaveiselcelcarcinoom”, “hairy poliep”, “sinonasaal papilloom oncocytair type”, “sinonasaal papilloom exofytisch type” en “schneiderian papilloom” worden opgenomen.  In verband met een vernieuwde versie van het BVO-darmkanker zijn van de te verwachten nieuwe WHO-classificatie van gastro-intestinale tumoren het “gobletcel carcinoom” - de vervanger van het “gobletcel carcinoid” - en de “hooggradige appendiculaire neoplasie” (HAMN) - tegenhanger van de laaggradige variant (LAMN) - opgenomen.

Op verzoek van een oplettende gebruiker is de term “germinoom” weer gewenst gemaakt. Hoewel deze term ongewenst is bij classificatie van kiemceltumoren van de gonaden is dit wel een officiële classificatieterm in de WHO-classificatie van tumoren van het centraal zenuwstelsel. Deze term is daarom in de PALGA-thesaurus gemarkeerd als WHO-neuro.

Thesaurus wijzigingen oktober 2018
Thesaurus wijzigingen oktober 2018 (aanvulling op bovenstaand)

Vertaling Palga-thesaurus naar SNOMED-CT
Het eerste deel van de Palga thesaurus is vertaald naar SNOMED-CT. Voor het vertalen is de hele thesaurus gedetailleerd tegen het licht gehouden. Daarbij zijn inconsistenties, verdubbelingen en onnodige termen gevonden. Dit geldt niet alleen voor de Palga-thesaurus maar ook voor SNOMED-CT. Waar het de PALGA-thesaurus betreft zijn deze nu aangepast. Mochten er toch nog fouten of inconsistenties zijn, of mochten er andere dingen zijn die opvallen en mogelijk anders kunnen dan dit graag melden via thesaurus@palga.nl.

Om een indruk te geven van de aantallen en type wijzigingen die door deze vertaling zijn gedaan een kort overzicht van de wijzigingen; In de Palga thesaurus zijn nu bij 10.546 van de 15.156 thesaurus termen SNOMED-CT codes opgenomen. De 4610 termen waarvoor nog geen code is opgenomen zijn 3761 termen met gecombineerde codes. Deze zullen bij de volgende uitgave worden vertaald. 429 termen zijn non-entiteiten (alle termen bij deze codes zijn X (ongewenst)), deze termen zullen nooit worden vertaald. Twaalf termen (8 V-termen/entiteiten) zullen niet worden vertaald omdat zij zuiver administratief zijn. Dit zijn de termen: lokaal protocol, agd (automatisch gegenereerde diagnoseregel), systeem, orgaan gewicht abnormaal toegenomen, orgaan gewicht abnormaal afgenomen, vervolg 1, vervolg 2 en vervolg 3.

Bij 408 termen is nog geen vertaling gevonden. Bij deze is aan NICTIZ verzocht om nieuwe SNOMED-CT code aan te maken (gemarkeerd als nictiz in de online thesaurus ( https://www.palga.nl/palga-on-line-thesaurus.html)). Deze 408 termen vertegenwoordigen 237 entiteiten (V-termen/codes). 25 daarvan zijn WHO-termen en 25 betreffen metastasen. Voor de meeste metastasen heeft NICTIZ al SNOMED-CT codes laten aanmaken.

Bij het vertalen van de 10.546 termen zijn er bij 3600 termen wijzigingen aangebracht. Grotendeels (2895 keer) betreft het termen die ongewenst zijn gemaakt (ge-X’d). Bij 3 termen moest dit worden teruggedraaid omdat deze termen in een protocol waren opgenomen. 740 termen zijn van code veranderd (waarvan 260 ook ge-X’d). Bij 392 termen is de V-status gewijzigd (verwijderd of toegevoegd). Over het geheel genomen zijn er 916 minder entiteiten in de nieuwe thesaurus (minder V-termen). Grotendeels komt dit doordat veel entiteiten non-entiteiten zijn geworden (alle termen ge-X’d), deels ook doordat entiteiten zijn samengevoegd.

In totaal zijn er 17 termen toegevoegd aan de thesaurus. Waarvan 11 een verbeterde spellingsvariant en 5 echte nieuwe termen: metaal, metaalverbinding (PALGA-thesaurus term was “metalen en metaal verbindingen”), lichte ontsteking, matige ontsteking, ernstige ontsteking en niet-ingekapseld scleroserend carcinoom.

Tabel

Thesaurus wijzigingen februari 2018
In de thesaurus die in februari 2018 is verspreid zijn een aantal entiteiten opgenomen uit de nieuwe WHO classificatie voor urogenitale tumoren. Het betreft het Warty carcinoom, het heldercellig plaveiselcel carcinoom, de penis intraepitheliale neoplasie (pein) en de gedifferentieerde intraepitheliale neoplasie penis.

Thesaurus wijzigingen november 2017
In de nieuwe thesaurus van PALGA is de term “kritieke bevinding” opgenomen. Onafhankelijk van wat we vinden van deze IGZ gekkigheid, is dit een mogelijkheid om de extra inspanning die dit oplevert terug te vinden. Daarnaast zijn alle termen voor tumoren van de WHO classificatie van de speekselklier geactualiseerd. Dat betekent vooral dat het secretoir carcinoom (in WHO synoniem voor MASC) en het cystadenoom nu ook gemarkeerd zijn als “WHO speekselklier”. In het kader van de nieuwe WHO classificatie voor neuroendocriene tumoren is de term “neuroendocriene tumor graad 3” opgenomen. Dankzij een oplettende gebruiker is de term “endometrioide epitheliale neoplasie” vervangen door “endometrioide intraepitheliale neoplasie”.

Thesaurus wijzigingen september 2017
In de Palga-Thesaurus is de term "therapiekeuzetest" opgenomen ter ondersteuning van het PATH project.
 
Thesaurus wijzigingen mei 2017
In mei 2017 zijn er maar een paar wijzigingen doorgevoerd in de thesaurus. Er zijn 3 nieuwe termen opgenomen uit de WHO classificatie van mamma tumoren: atypische vasculaire laesie (M92190), cylindercel verandering (M73350) en flat epithelial atypia (M74240). Daarnaast is de anaalklier opgenomen (T69300). Bij 9 termen is het predicaat  “WHO neuro” komen te vervallen nadat bij de vorige editie de nieuwe WHO classificatie voor het zenuwstelsel was geïmplementeerd.
 
Thesaurus wijzingen maart 2017
De thesaurusversie van 1 maart 2017 is ge-update wat betreft de nieuwste WHO-classificatie voor tumoren van het zenuwstelsel. Hiervoor werden 14 nieuwe entiteiten opgenomen en werden 3 entiteiten van een nieuwe term voorzien. Ook is het nu mogelijk de IDH-mutatie te coderen. Vooruitlopend op het invoeren van de nieuwe WHO classificatie van tumoren uit het hoofd-hals gebied in de Palga-thesaurus werd de “odontogene keratocyste” opgenomen. Op verzoek van anderen werden nog toegevoegd “mucosale prolaps” en “chromosomale breuk (aanwezig/niet aanwezig/niet beoordeelbaar)”. Ook werden bij alle termen met immunoglobulinen in de naamgeving (bijvoorbeeld i.g.a. nefropathie) nu synoniemen opgenomen zonder puntjes (dus IgA nefropathie) en bij alle termen met “rabdo” in de naamgeving werden synoniemen gemaakt met “rhabdo”.

 

Thesaurus wijzigingen november 2016
In deze laatste thesaurus uitgave is de WHO-classificatie van testis tumoren ge-update. Daarbij zijn met name de “kiemcelneoplasie in situ””, het “teratoom prepubertaal type” en het “ teratoom pstpubertaal type” opgenomen. Op verzoek van gebruikers werden ook de termen “steatohepatitis”, “laaggradige appendiculaire mucineuze neoplasie” , “pdl1 positief” en “pdl1 negatief” opgenomen.

Thesaurus wijzigingen oktober 2016
De nieuwe thesaurus van 1 oktober 2016 is ge-update wat betreft de nieuwste WHO-classificatie voor nier tumoren. U kunt nu onder andere het chromofobe niercelcarcinoom, het cystisch deels gedifferentieerde nefroblastoom en de juxtaglomerulaire cel tumor coderen.  Op verzoek van gebruikers werden daarnaast de volgende termen opgenomen: ischemische fasciitis, liquid biopsy, bloedplasma en laagradige appendiculaire mucineuze neoplasie. 

Thesaurus wijzigingen augustus 2016
In augustus 2016 is er een nieuwe thesaurus gedistribueerd. In deze thesaurus zijn alle termen voor het nieuwe CRISS4 opgenomen, dat wil zeggen de Bethesda termen voor cervix cytologie. Daarnaast is naar aanleiding van de WHO classificatie voor mamma tumoren met veel discussie de term “ invasief carcinoom NST” opgenomen. Ook is de term “status na chemotherapie” toegevoegd. 

Thesaurus wijzigingen maart 2016
Bij de thesaurus update van maart 2016 zijn nu alle WHO termen van de pancreas opgenomen en als WHO-pancreas gemarkeerd in de PALGA-thesaurus.  I.P.M.N. en PanIN-3 waren bij de vorige distributie al opgenomen. Daarnaast zijn de termen “mutatie aanwezig”, “mutatie niet aanwezig” , “mutatie niet beoordeelbaar” en “idiopatische longfibrose” opgenomen.

Thesaurus wijzigingen december 2015
Bij de laatste thesaurus distributie (13 december 2015) zijn alle wijzigingen in het kader van de nieuwe WHO classificaties van gynaecologischetumoren en longtumoren opgenomen. Daarnaast zijn de volgende termen toegevoegd op verzoek van gebruikers: IgG4 gerelateerde ziekte, cystic fibrosis, diffuse alveolaire schade, I.P.M.N., C.O.P., R.B.I.L.D. en PanIN-3. Van de afgekorte termen is ook de volledig uitgeschreven variant opgenomen. De volgende keer komen de pancreastumoren volgens de WHO aan bod.


Thesaurus wijzigingen juli 2015
 
                Informatie over wijzigingen juli 2015
Thesaurus wijzigingen maart 2015

Thesaurus wijzigingen december 2014
Thesaurus wijzigingen oktober 2014
Thesaurus wijzigingen februari 2014

Thesaurus wijzigingen oktober 2013 
Thesaurus aanvulling Adviestermen bij ongewenste termen (X-termen) juni 2013
Thesaurus wijzigingen april 2013 

Thesaurus wijzigingen november 2012 
Thesaurus wijzigingen augustus 2012
Thesaurus wijzigingen mei 2012 

Thesaurus wijzigingen december 2011 
Thesaurus wijzigingen mei 2011 

Thesaurus wijzigingen eind 2010 

Handleiding Coderen 2008