Thesaurus (online)

Thesaurus (online) (niet in IE openen ivm weergave)

Vragen en/of opmerkingen over de Thesaurus kunt u stellen via thesaurus@palga.nl.

Thesaurus wijzigingen oktober 2018
Thesaurus wijzigingen oktober 2018 (aanvulling op bovenstaand)

Vertaling PALGA-thesaurus naar SNOMED-CT.

Het eerste deel van de PALGA thesaurus is vertaald naar SNOMED-CT. Voor het vertalen is de hele thesaurus gedetailleerd tegen het licht gehouden. Daarbij zijn inconsistenties, verdubbelingen en onnodige termen gevonden. Dit geldt niet alleen voor de PALGA-thesaurus maar ook voor SNOMED-CT. Waar het de PALGA-thesaurus betreft zijn deze nu aangepast. Mochten er toch nog fouten of inconsistenties zijn, of mochten er andere dingen zijn die opvallen en mogelijk anders kunnen dan dit graag melden via thesaurus@palga.nl.

Om een indruk te geven van de aantallen en type wijzigingen die door deze vertaling zijn gedaan een kort overzicht van de wijzigingen; In de PALGA thesaurus zijn nu bij 10.546 van de 15.156 thesaurus termen SNOMED-CT codes opgenomen. De 4610 termen waarvoor nog geen code is opgenomen zijn 3761 termen met gecombineerde codes. Deze zullen bij de volgende uitgave worden vertaald. 429 termen zijn non-entiteiten (alle termen bij deze codes zijn X (ongewenst)), deze termen zullen nooit worden vertaald. Twaalf termen (8 V-termen/entiteiten) zullen niet worden vertaald omdat zij zuiver administratief zijn. Dit zijn de termen: lokaal protocol, agd (automatisch gegenereerde diagnoseregel), systeem, orgaan gewicht abnormaal toegenomen, orgaan gewicht abnormaal afgenomen, vervolg 1, vervolg 2 en vervolg 3.

Bij 408 termen is nog geen vertaling gevonden. Bij deze is aan NICTIZ verzocht om nieuwe SNOMED-CT code aan te maken (gemarkeerd als nictiz in de online thesaurus ( https://www.palga.nl/palga-on-line-thesaurus.html)). Deze 408 termen vertegenwoordigen 237 entiteiten (V-termen/codes). 25 daarvan zijn WHO-termen en 25 betreffen metastasen. Voor de meeste metastasen heeft NICTIZ al SNOMED-CT codes laten aanmaken.

Bij het vertalen van de 10.546 termen zijn er bij 3600 termen wijzigingen aangebracht. Grotendeels (2895 keer) betreft het termen die ongewenst zijn gemaakt (ge-X’d). Bij 3 termen moest dit worden teruggedraaid omdat deze termen in een protocol waren opgenomen. 740 termen zijn van code veranderd (waarvan 260 ook ge-X’d). Bij 392 termen is de V-status gewijzigd (verwijderd of toegevoegd). Over het geheel genomen zijn er 916 minder entiteiten in de nieuwe thesaurus (minder V-termen). Grotendeels komt dit doordat veel entiteiten non-entiteiten zijn geworden (alle termen ge-X’d), deels ook doordat entiteiten zijn samengevoegd.

In totaal zijn er 17 termen toegevoegd aan de thesaurus. Waarvan 11 een verbeterde spellingsvariant en 5 echte nieuwe termen: metaal, metaalverbinding (PALGA-thesaurus term was “metalen en metaal verbindingen”), lichte ontsteking, matige ontsteking, ernstige ontsteking en niet-ingekapseld scleroserend carcinoom.

Tabel

Thesaurus wijzigingen februari 2018
In de thesaurus die in februari 2018 is verspreid zijn een aantal entiteiten opgenomen uit de nieuwe WHO classificatie voor urogenitale tumoren. Het betreft het Warty carcinoom, het heldercellig plaveiselcel carcinoom, de penis intraepitheliale neoplasie (pein) en de gedifferentieerde intraepitheliale neoplasie penis.

Thesaurus wijzigingen november 2017
In de nieuwe thesaurus van PALGA is de term “kritieke bevinding” opgenomen. Onafhankelijk van wat we vinden van deze IGZ gekkigheid, is dit een mogelijkheid om de extra inspanning die dit oplevert terug te vinden. Daarnaast zijn alle termen voor tumoren van de WHO classificatie van de speekselklier geactualiseerd. Dat betekent vooral dat het secretoir carcinoom (in WHO synoniem voor MASC) en het cystadenoom nu ook gemarkeerd zijn als “WHO speekselklier”. In het kader van de nieuwe WHO classificatie voor neuroendocriene tumoren is de term “neuroendocriene tumor graad 3” opgenomen. Dankzij een oplettende gebruiker is de term “endometrioide epitheliale neoplasie” vervangen door “endometrioide intraepitheliale neoplasie”.

Thesaurus wijzigingen september 2017
In de PALGA-Thesaurus is de term "therapiekeuzetest" opgenomen ter ondersteuning van het PATH project.
 
Thesaurus wijzigingen mei 2017
In mei 2017 zijn er maar een paar wijzigingen doorgevoerd in de thesaurus. Er zijn 3 nieuwe termen opgenomen uit de WHO classificatie van mamma tumoren: atypische vasculaire laesie (M92190), cylindercel verandering (M73350) en flat epithelial atypia (M74240). Daarnaast is de anaalklier opgenomen (T69300). Bij 9 termen is het predicaat  “WHO neuro” komen te vervallen nadat bij de vorige editie de nieuwe WHO classificatie voor het zenuwstelsel was geïmplementeerd.
 
Thesaurus wijzingen maart 2017
De thesaurusversie van 1 maart 2017 is ge-update wat betreft de nieuwste WHO-classificatie voor tumoren van het zenuwstelsel. Hiervoor werden 14 nieuwe entiteiten opgenomen en werden 3 entiteiten van een nieuwe term voorzien. Ook is het nu mogelijk de IDH-mutatie te coderen. Vooruitlopend op het invoeren van de nieuwe WHO classificatie van tumoren uit het hoofd-hals gebied in de PALGA-thesaurus werd de “odontogene keratocyste” opgenomen. Op verzoek van anderen werden nog toegevoegd “mucosale prolaps” en “chromosomale breuk (aanwezig/niet aanwezig/niet beoordeelbaar)”. Ook werden bij alle termen met immunoglobulinen in de naamgeving (bijvoorbeeld i.g.a. nefropathie) nu synoniemen opgenomen zonder puntjes (dus IgA nefropathie) en bij alle termen met “rabdo” in de naamgeving werden synoniemen gemaakt met “rhabdo”.

Thesaurus wijzigingen november 2016
In deze laatste thesaurus uitgave is de WHO-classificatie van testis tumoren ge-update. Daarbij zijn met name de “kiemcelneoplasie in situ””, het “teratoom prepubertaal type” en het “ teratoom pstpubertaal type” opgenomen. Op verzoek van gebruikers werden ook de termen “steatohepatitis”, “laaggradige appendiculaire mucineuze neoplasie” , “pdl1 positief” en “pdl1 negatief” opgenomen.

Thesaurus wijzigingen oktober 2016
De nieuwe thesaurus van 1 oktober 2016 is ge-update wat betreft de nieuwste WHO-classificatie voor nier tumoren. U kunt nu onder andere het chromofobe niercelcarcinoom, het cystisch deels gedifferentieerde nefroblastoom en de juxtaglomerulaire cel tumor coderen.  Op verzoek van gebruikers werden daarnaast de volgende termen opgenomen: ischemische fasciitis, liquid biopsy, bloedplasma en laagradige appendiculaire mucineuze neoplasie. 

Thesaurus wijzigingen augustus 2016
In augustus 2016 is er een nieuwe thesaurus gedistribueerd. In deze thesaurus zijn alle termen voor het nieuwe CRISS4 opgenomen, dat wil zeggen de Bethesda termen voor cervix cytologie. Daarnaast is naar aanleiding van de WHO classificatie voor mamma tumoren met veel discussie de term “ invasief carcinoom NST” opgenomen. Ook is de term “status na chemotherapie” toegevoegd. 

Thesaurus wijzigingen maart 2016
Bij de thesaurus update van maart 2016 zijn nu alle WHO termen van de pancreas opgenomen en als WHO-pancreas gemarkeerd in de PALGA-thesaurus.  I.P.M.N. en PanIN-3 waren bij de vorige distributie al opgenomen. Daarnaast zijn de termen “mutatie aanwezig”, “mutatie niet aanwezig” , “mutatie niet beoordeelbaar” en “idiopatische longfibrose” opgenomen.

Thesaurus wijzigingen december 2015
Bij de laatste thesaurus distributie (13 december 2015) zijn alle wijzigingen in het kader van de nieuwe WHO classificaties van gynaecologischetumoren en longtumoren opgenomen. Daarnaast zijn de volgende termen toegevoegd op verzoek van gebruikers: IgG4 gerelateerde ziekte, cystic fibrosis, diffuse alveolaire schade, I.P.M.N., C.O.P., R.B.I.L.D. en PanIN-3. Van de afgekorte termen is ook de volledig uitgeschreven variant opgenomen. De volgende keer komen de pancreastumoren volgens de WHO aan bod.


Thesaurus wijzigingen juli 2015
 
                Informatie over wijzigingen juli 2015
Thesaurus wijzigingen maart 2015

Thesaurus wijzigingen december 2014
Thesaurus wijzigingen oktober 2014
Thesaurus wijzigingen februari 2014

Thesaurus wijzigingen oktober 2013 
Thesaurus aanvulling Adviestermen bij ongewenste termen (X-termen) juni 2013
Thesaurus wijzigingen april 2013 

Thesaurus wijzigingen november 2012 
Thesaurus wijzigingen augustus 2012
Thesaurus wijzigingen mei 2012 

Thesaurus wijzigingen december 2011 
Thesaurus wijzigingen mei 2011 

Thesaurus wijzigingen eind 2010 

Handleiding Coderen 2008