Klachten 

 

De Stichting Palga heeft een onafhankelijk klachtencollege ingesteld voor de behandeling van klachten. Het college heeft tot taak om uitspraak te doen over klachten van een patiënt, een berichtgever, patholoog dan wel een andere belanghebbende, inzake schending van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon in het kader van de Palga databank en de daarmee verband houdende werkzaamheden.

Lees hier het Reglement van Orde. Hierin staat beschreven hoe een klacht kan worden ingediend.

Lees hier de Regeling van het Klachtencollege..

Klachten over de manier waarop PALGA met uw privacy omgaat kunnen gericht worden aan de DPO van Palga.